Welkom

Welkom bij SKF

Welkom op de website van de Schumacher Kramer Stichting, afgekort SKF.

De bestedingen van de stichting komen ten laste van het eigen vermogen, zoals dat destijds (1987) door de stichting is verkregen uit de nalatenschap van de heer Willem Schumacher.

SKF heeft een bestuur bestaande uit vier leden.


Doelstelling

Het bevorderen van research op medisch gebied, zomede geneeskundige- en sociaal-medische zorg.


Praktische invulling

 1. Het financieren van medisch research, waaronder begrepen aan kanker gerelateerde projecten.
 2. Het verlenen van materiële ondersteuning ter verlichting van noden in ontwikkelingslanden, waaronder speciaal begrepen:
  a. Projecten met betrekking tot sanitaire- en drinkwatervoorzieningen ("potten en putten")
  b. Het financieren van medisch instrumentarium en medische voorzieningen.
  c. Het bijdragen in de exploitatiekosten van voorzieningen ten behoeve van gezondheidszorg, educatie, één en ander zowel klein- als grootschalig, doch in principe niet zijnde 'bricks & mortar'.
 3. Het zo nodig al dan niet 'op afstand' controleren van en adviseren over de gang van zaken bij lopende projecten.
 4. Het in het kader van de voorgaande samenwerken met andere instellingen.
 5. Donaties dienen volledig ten goede te komen aan de betreffende projecten.

Profiel

 1. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 2. Bestemming liquidatiesaldo conform de statuten.
 3. Bestuursleden ontvangen vacatiegeld en vergoeding van eventuele onkosten.
 4. Een dubbel handtekeningensysteem wordt strikt gehanteerd.
 5. Controle jaarstukken: door registeraccountant.
 6. De stichting werft geen gelden.
 7. De revenuen van het vermogen en eventueel deels het vermogen zelf, worden aangewend ter realisering van de doelstellingen.
 8. Van de maandelijkse bestuursvergadering worden notulen gehouden, naast een afzonderlijke besluitenlijst.
 9. De stichting heeft twee parttime personeelsleden in dienst, belast met de eerste screening van de projectaanvragen en de administratie daarvan. SKF heeft een kantoorfaciliteit en een logeergelegenheid voor buitenlandse gasten.

Interne organisatie

 1. De vermelde doelstellingen worden op basis van zorgvuldig in de bestuursvergadering genomen besluiten, in voorkomend geval na raadpleging van externe adviseurs, praktisch ingevuld.
 2. Het beheer van het vermogen geschiedt in overleg met externe adviseurs.
 3. Op dit moment is in voorbereiding een nieuw administratiesysteem dat de gang van zaken zowel organisatorisch als financieel direct voor ieder bestuurslid inzichtelijke maakt.