Skip to main content
XS SM MD LG XL

Wij bevorderen research op medisch gebied, zomede geneeskundige- en sociaal-medische zorg.

}next

Doelstelling

De Schumacher-Kramer Stichting is een betrokken financier, die ondersteuning biedt gericht op het verbeteren van gezondheid en welzijn van de meest kwetsbare mensen.

  1. Betrokken financier: wij zijn betrokken bij degene die we financieren. We zijn geen ‘papieren gever’, maar willen onze expertise actief inzetten om samen met de ontvanger meer impact te realiseren (bijv. door inhoudelijke advisering, en/of samenwerking met andere projecten)
  2. Onze Focus: we zoeken stichtingen, organisaties en/of initiatiefnemers die op een eigen – vaak niet standaard – manier het verschil willen maken. Vaak in een niche segment of daar waar geen of weinig hulp naartoe gaat.
  3. Gezondheid en welzijn: we willen in brede zin een bijdragen leveren aan welzijn en gezondheid van de meest kwetsbare mensen, onder andere door financiering van medische voorzieningen, sanitaire – en drinkwatervoorzieningen en wetenschappelijk onderzoek
}next

Financieel beleid

  1. De stichting heeft geen winstoogmerk en werft geen gelden.
  2. De revenuen van het vermogen en eventueel deels het vermogen zelf, worden aangewend ter realisering van de doelstellingen.
  3. Bestemming liquidatiesaldo conform de statuten.
  4. Van de bestuursvergadering worden notulen gehouden, naast een afzonderlijke besluitenlijst.
  5. Bestuursleden ontvangen vacatiegeld en vergoeding van eventuele onkosten.
  6. Controle jaarstukken: door registeraccountant.
}next

Interne organisatie

De vermelde doelstellingen worden op basis van zorgvuldig in de bestuursvergadering genomen besluiten, in voorkomend geval na raadpleging van externe adviseurs, praktisch ingevuld.

Het beheer van het vermogen geschiedt in overleg met externe adviseurs.

Een dubbel handtekeningensysteem wordt strikt gehanteerd.

De stichting heeft twee personeelsleden in dienst, belast met de eerste screening van de projectaanvragen en de administratie daarvan.

}next

De Stichting

Algemeen

Schumacher-Kramer Stichting, (zich ook noemende en schrijvende: SK Foundation of SKF) is lid van de FIN – vereniging voor Fondsen in Nederland.

De Stichting heeft de ANBI registratie (RSIN nummer: 801657933) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 41204989.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Mevrouw T.I. van Bommel-Scheffer, voorzitter
De heer mr. E.O. Spier (notaris), penningmeester
De heer drs. F. Poen (arts), secretaris
Mevrouw D. Grimmelikhuijse, lid

Officemanagement SK

Mevrouw R. van Bommel
Mevrouw M. Verhaar

 

}next

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen voor de volgende categorieën en projecten:

Nederland

Medisch Research

Speciaal inbegrepen aan kanker gerelateerde onderzoeksprojecten.

Ontwikkelingslanden

Medisch – Gezondheidszorg

Het bevorderen van research op medisch gebied, zomede geneeskundige- en sociaal-medische zorg.

WASH

Projecten met betrekking tot sanitaire- en drinkwatervoorzieningen (“potten en putten”).

Exploitatie

Exploitatiekosten ten behoeve van voorzieningen in gezondheidszorg, één en ander zowel klein- als grootschalig, doch in principe niet zijnde ‘bricks & mortar”.

Educatie – Voedsel

Exploitatiekosten ten behoeve van voorzieningen op het gebied van educatie en voedsel.

Selectiecriteria

Voor het honoreren van aanvragen hanteren we de volgende selectiecriteria:

Aansluiting met de doelstellingen: in hoeverre voldoet de aanvraag aan onze doelstellingen?

Financiële overwegingen: in hoeverre klopt de begroting, is het voorstel financieel duurzaam en zijn er andere financiers en/of zijn er plannen om andere financier aan boord te krijgen?

Leiderschap: in hoeverre is er voldoende leiderschap om het plan daadwerkelijk een succes te maken?

Vliegwiel: in hoeverre kan SKF met haar (financiële) bijdrage iets in beweging zetten dat zonder onze ondersteuning niet van de grond zou komen?

Impact: hoe beoordelen we de verwachte impact van het initiatief en onze investering (zonder in de valkuil van de meetbaarheids-illusie te vallen)

}next
}next

Contact

Correspondentieadres:
Postbus 53258
1007 RG Amsterdam

E-mail: foundation@skf.nl